حسین میرزایی نیا

أستاذمشارک في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة أصفهان

 

طرق الاتصال

الهاتف: 9122096037ـ98+

البريد الإلكتروني:
h.mirzaieniya@fgn.ui.ac.ir

العنوان البريدي: أصفهان، شارع هزار جريب، جامعة أصفهان، كلية اللغات الأجنبية، قسم اللغة العربية وآدابها


المؤهلات العلمية

  • حاصل على درجة الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها من جامعة فردوسي في مدینة مشهد؛2004م
  • حاصل على درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها من جامعة تربیت مدرس (إعداد الآکادیمیین) في طهران؛ 1993م
  • حاصل على درجة الليسانس في اللغة العربية وآدابها من جامعة تربیت مدرس (إعداد الآکادیمیین) في طهران ؛ 1989م
  • حاصل على شهادة الدبلوم في العلوم الانسانیة ؛ 1984م

 

التخصص

الادب العربی المعاصر

 

الاهتمامات البحثية

الترجمة

 

الأبحاث والدراسات

  • عنوان أطروحة الدكتوراه: العوامل المؤثرةفي کتابة کتب تاریخ الادب في اللغة العربیة في العصر المعاصر(دراسة ونقد منهجي)
  • عنوان رسالة الماجستير:  المضامین الاجتماعیة فی الشعرالعربي المعاصر(دراسة ونقد)

 

الكتب :الترجمة الی الفارسیة:

1-فلسفة الجمال فی فضاءالشعرية العربية المعاصرة ؛بحث في آليات تلقی الشعر الحداثی ،فلسفه زیبائی شناسی در فضای شعر معاصر عربی (بررسی در یافت مکانیزم های شعر نو)اثر عبد القادر عبو  ، حسین میرزایی نیا ، معصومه حنایی ، مشهد 1393ش ،انتشارات سخن گستر.

2- أثر التراث الشعبی فی تشکيل القصيدة العربية المعاصرة (قراءة فی المکونات و الاصول) تأثیر میراث قومی در شکل دهی قصیده ی معاصر عربی(گفتمانی در عناصر و اصول) نگاشته بلحاج کاملی ، حسین میرزایی نیا ، اسماعیل درخشان ، مشهد 1395ش،انتشارات مینوفر

3-- دلیل الترجمان في مبادیءالترجمة الشفهیة (راهنمای مترجم شفاهی،اصول ترجمه شفاهی)نگارش  دکتر علی محمد الدرویش ترجمه حسین میرزایی نیا-اعظم خانلاری ،ناشر: دانشگاه حکیم سبزواری بهار1397

4- فی الفنون الإسلامیة (نگاهی به هنرهای اسلامی)اثر زکي محمد حسن ،ترجمه حسین میرزایی نیا ،محبوبه میرزایی نیا چاپ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحدنجف آباد ،بهار1398

5-تنقیح ومراجعة علمیة لکتاب واقع اللغة العربية في ايران اثر دکتر حسین شمس آبادی ،انتشارات پر تهران شهر ،1388ش

 

ط-دراسة ونقد لکتاب  متون نظم ونثر معاصر 1و2 اثر دکتر رضا ناظمیان به سفارش پژوهشگاه علوم انسانی -تهران

 

المقالات العلمية

أ) العربية

1-مقارنة بین المسسرحیتین مجنون لیلی ورومیو وجولییت(حسین میرزائی نیا سهیلا بزرگیچاپ شده در مجله انجمن ایرانی زبان عربی ،شماره 6 ،پاییز وزمستان 1385

2-اللهجة المصریة و التغییر (حسین محمدیان ،حسین میرزایی نیا ،عباس گنجعلی ،جعفر عبودی)مجله دراسات الادب المعاصر سال ششم ،تابستان 1393 ،شماره 22 ،ص87 تا  105

3-توظیف التاریخ في مسرحیة "هبوط تیمور لنک"لعبد الله قلعه جی(حسین میرزایی نیا ،عبدالباسط عرب یوسف آبادی ،صدیقه بزرگ نیا) چاپ درمجله اللغة العربیة وآدابهاسال دهم              شماره 4زمستان 1393دانشگاه تهران پردیس قم ص671تا 690

4-معارضات البارودی بین التقلید والتجدید(حسین میرزائی نیا ،نعمان انق )مجلة إضاءات نقدیة ، سال  پنجم شماره 17 بهار 1394  ص155 تا 173

5-أدب حافظ الشیرازی في"ملحمة الحرافیش"(حسین میرزایی نیا فرشته افضلی،هاشم محمد هاشم الکومی) مجلة اللغة العربیة وآدابها ،سال11 شماره 2 تابستان 1436ق 1394ش صفحه367تا386

6-بحث عن (دراسة)الإیقاع وأنواعه في دعاء العرفة(حسین میرزایی نیا ، محمد حسین کاکویی) مجلة علمی پژوهشی انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، شماره 42 ،بهار 1396 ،ص1تا20

7-الصور الجمالیة في آیات الدعاء في القرآن الکریم ،(حسین میرزایی نیا ،علیرضا مجتهد زاده ) دوفصلنامه پژوهش های  قرآنی در ادبیات  دانشگاه لرستان ،سال  دوم ،شماره 2 پاییز وزمستان 1394، ص 41تا61

8-دراسة نزعة أبي العلاء المعري والخیام المیتافیزیقیةعلی ضوء العدمیة الادبیة ،(حسین شمس آبادی،حسین میرزایی نیا ،مهدی نودهی) دوفصلنامه علمی تخصصی جستارهایی درزبان وادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس،سال دوم شماره 4، پاییز وزمستان 1396 ،ص9تا26

الملامح الملحمیة في شعر هاشم الکعبي "الدالیة نموذجا"(حسین میرزایی نیا ، سید علی رضا خواجه پور)مجلة علمی پژوهشی آداب ، دانشکده ادبیات دانشگاه ذي قار عراق ،شماره21بخش اول سال2017 ،ص80-47

 

ب) الفارسية

1-پژوهشی در مضامین داستان کوتاه در آثار عبد السلام عجیلی (حسین میرزائی نیا منیره زیبائی ) چاپ شده در مجله زبان وادبیات عربی ، دانشگاه فردوسی ،  اول شماره 2، بهار وتابستان  1389

2- کارکرد سنت در نمایشنامه "الملک هو الملک " اثر سعد الله ونوس (حسین میرزائی نیا عبد الباسط عرب یوسف آبادی ) چاپ شده در  مجله زبان وادبیات عربی دانشگاه فردوسی  ،سال چهارم ، بهار وتابستان 1391

3-بررسی ومقایسه ترجمه های رباعیات خیام نیشابوری به زبان عربی (حسین میرزائی نیا- مدینه قشلاقی) چاپ شده در مجلهاللغة والادب العربی دانشگاه شهید چمران ، شماره 2 ،تابستان 1391

4- تأثیر پذیری ادونیس از نظریه به هم پیوستگی عینی تی.ا س. الیوت (حسین میرزائی نیا- رضا محمدی عباس گنجعلی) چاپ شده در مجله انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی شماره 26 ،1392ش

5- جستاری در برخی اندیشه های مشترک عمر خیام واحمد صافی نجفی(حسین میرزایی نیا ،علی  نوکاریزی)نشریه ادب تطبیقی  دانشگاه شهید باهنر کرمان  ،سال 7 شماره13 ،پائیز وزمستان 1394،ص223 تا 243.

 

6- واکاوی شگردهای رئالیسم جادوئی در رمان"الغجریة ویوسف المخزنجی"ادوارد خراط (حسین میرزایی نیا ، بهروز سالمی مغانلو) مجلة علمی پژوهشی انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی ،شماره 45 زمستان 1396 ص 188-165

7- مفهوم آزادی دراشعارنزارقبانی واحمدشاملو(راضیه کارآمد، حسین میرزایی نیا)فصلنامه مطالعات تطبیقی فارسی-عربی ،دانشگاه تربیت مدرس دوره3شماره4، 1396،ص125-149

8-تحلیل هرمنوتیکی نهج البلاغه ،دریچه ائی به روی انسان معاصر (محمدرضاآرام،حسین آریان،حسین میرزائی نیا)فصلنامه پژوهشنامه نهج البلاغه ،سال ششم شماره 21 بهار97،ص37-21

9-معنا شناسی واژگانی"جامعه"درسوره اعراف وبررسی تفاوت آنها(مطالعه موردی:امت،قریه،قوم) (حسین میرزائی نیا ،سیدمهدی نوری،فرشته ناصری فر)مجله مطالعات ادبی متون اسلامی ،سال سوم شماره اول پیاپی 9 ،بهار97 ،ص98-75

10-ستایش پیامبر(ص)درآیینه بررسی وتطبیق اشعارصفی الدین حلی وخاقانی (سکینه صارمی ،حسین میرزائی نیا)مجله دراسات الادب المقارن دانشگاه آزادجیرفت ، تاریخ پذیرش چاپ 5/6/97

11-نگاهی تطبیقی به اشتغال بانوان وپیامدهای آن دردورمان "عادت می کنیم"زویاپیرزاد و"بنات الریاض"اثر رجاءعبدالله الصانع (سودابه شفیع زاده برمی ، سید مهدی نوری، حسین مبرزایی نیا )مجله پژوهش های تطبیقی زبان وادبیات ملل ،سال5 شماره15 بهار1398 ،صفحه 57-76.

12-بررسی وتحلیل شگردهای طنزآفرینی در"حمارمن الشرق"اثرمحمودالسعدنی ( میتراعلیشاهی،مصطفی مهدوی آراء ،حسین ادب عربی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه تهران،سال 11، شماره2 ،پاییز وزمستان 98،صفحه 187-207

13-تحلیل تطبیقی مفهوم وطن دراشعار نزارقبانی واحمدشاملو (راضیه کارآمد ،حسین میرزایی نیا)دوفصلنامه پژوهشنامه ادبیات غنائی دانشگاه سیستان وبلوچستان پذیرش چاپ

 

 

المؤتمرات العلمية

1- تطبیق اشعارابن ابی الحدید وناصر خسرو در مدح امام علی (ع) (حسین میرزائی نیا سکینه صارمی) چاپ شده در مجموعه مقالات همایش ملی ادبیات تطبیقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب ، اردیبهشت 1390

2- تجلی امام حسین  (ع)در اشعار سه شاعرعرب (کمیت اسدی ، سید حمیری ، دعبل خزاعی ) (حسین میرزائی نیا مریم السادات موسوی )چاپ شده در مجموعه مقالات همایش دانشجوئی پژوهش های زبان وادبیات عربی دانشگاه اصفهان اردیبهشت 1391

3-- بررسی ترجمه های قرآن کریم (ترجمه فولاد وند وخرمشاهی) (حسین میرزائی نیا مژده سلیمانی ) چاپ شده در مجموعه مقالات همایش دانشجوئی پژوهش های زبان وادبیات عربی دانشگاه اصفهان اردیبهشت 1391

4- جلوه های قرآن کریم در اشعار محمد مهدی جواهری ( حسین میرزائی نیا مجتبی شاهسوندی ) چاپ در مجموعه مقالات کنگره بین المللی فرهنگ واندیشه دینی  ، دانشگاه پیام نور بوشهر ودیگران ،1393

5=بازتاب انوار قرآن کریم در شعر الشاب الظریف (حسین میرزائی نیا مسعود مرگان پورهمایش ملی بینا متنیت، پاییز1393

 

6-بازتاب قرآن در دیوان ابن رومی (سکینه صارمی حسین میرزائی نیادر همایش ملی بینا متنیت، پاییز1393

 

7-تناص دینی در آئینه سروده های محمود درویش (حسین میرزائی نیا-میثم ایمانیان) همایش ملی بینا متنیت، پاییز1393

8-تصویر پردازی های قرآنی در دیوان معروف الرصافی (حسین میرزائی نیا نعمان انق راضیه مسکنی)   همایش ملی بینا متنیت، پاییز1393

9- مصطفی صادق الرافعی وتاثیر پذیری وی از قرآن  (حسین میرزائی نیا جمشید قاسمی رزدابی )همایش ملی بینامتنیت، پاییز1393

 

10-بررسی زمینه های عاطفی مرگ وزوال در شعر بدر شاکر السیاب وقیصر امین پور (عباس گنجعلی،حسین میرزایی نیا ،نعمان انق)کنگره ملی پژوهشهای علوم انسانی اسلامی ، گرکان ،اسفند 1393

 

11- بررسی زمینه های عاطفی غم واندوه در شعر بدر شاکر السیاب وقیصر امین پور (عباس گنجعلی،حسین میرزایی نیا ،نعمان انق)کنگره ملی پژوهشهای علوم انسانی اسلامی ، گرکان ،اسفند 1393

 

12-سوق عمل الترجمة والإستجابة لمتطلباتها في ايران التوظيف الترجمی من مزالق ومشاکل إلی حلول وآمال (حسین شمس آبادی ،حسین میرزائی نیا ،عباس گنجعلی ،فرشته افضلی )همایش ملی کار آفرینی وتجاری سازی رشته زبان وادبیات عربی ،سمنان ،1393

 

13-نگرش دانش آموزان کاردانش نسبت به درس عربی در هنرستان پسرانه ششتمد  سبزوار(حسین میرزائی نیا ، عباس قناعتی) نخستین همایش ملی آسیب شناسی زبان های خارجی در ایران ،اردیبهشت 1394

 

14-کاوشی بر مؤلفه های زیبائی شناختی (بلاغی وصور خیال) در اشعار صنوبری (حسین میرزائی نیا ،معصومه حنائی، سکینه صارمی گروی) کنفرانس بین المللی ادبیات وپژوهش های تطبیقی در آن 26 دی 1394 مؤسسه نسیم موعود ، استان گلستان گرگان
15-تطبیق تصویرعشق ووطن در اندیشه ابراهیم ناجی ونیما یوشیج (سکینه صارومی گروی ،حسین میرزایی نیا )کنگره بین المللی ادبیات دانشگاه فرهنگیان ،15مهرماه 1395 ،مشهد

 

16-بررسی ونقد ترجمه فیض الاسلام وموسوی گرمارودی از صحیفه سجادیه(نمونه : دعای مکارم الاخلاق) حسین میرزایی نیا ،اعظم خانلاری، کنفرانس بین المللی  مسائل جاری آموزش ویادگیری ،ادبیات ومترجمی زبان عربی ،سازمان پژوهشگران اندیشمند با همکاری فرهنگستان زبان  وادبیات فارسی و... 14و15بهمن 1395 ،اهواز

 

17=واژه شناسی  واژه بقیة الله در قرآن ، نهج البلاغة وروایات ،(حسین میرزایی نیا _فاطمه ابراهیمی آشوری) دومین کنفرانس  بین المللی مطالعات اجتماعی ، فرهنگی وپژوهش دینی ،11/4/1396 ، رشت

  •  

 

المهام

  • الإشراف علی الرسائل والأطاریح الجامعیة:
  • ماجستیر: 100رسالة
  • دکتوراه:15أطروحة

 

 

 

 

D:\my scans\pic scan.jpg

عکس استاد

 

حسین میرزایی نیا

أستاذ مشارک

كلية اللغات

جامعة أصفهان ـ إيران

 

جميع الحقوق محفوظة لجامعة أصفهان

يناير 2019