تحصيلات:

-          ديپلم، رشتة اقتصاد و علوم اجتماعي، بوشهر،1365.

-          ليسانس، زبان و ادبيات فرانسه، دانشگاه فردوسي، مشهد، 1369.

-          فوق ليسانس، آموزش زبان فرانسه، دانشگاه نانت، فرانسه، 1373.

-          دكترا، آموزش زبان خارجي، دانشگاه نانت، فرانسه، 1376

فعاليتهاي آموزشي :

-          استاد يار گروه زبان فرانسه، دانشگاه شهيد چمران (اهواز)، 1377 تا بهمن 1385.

-          استاد يار گروه زبان فرانسه، دانشگاه اصفهان، 1385 تا كنون.

 

همکاری در امور اجرايي دانشگاه :

 

-          رئيس دانشكده زبان هاي خارجي، دانشگاه اصفهان، تير 1387 تا كنون.

-          مدير مسئول مجله <مطالعات زبان فرانسه>، دانشگاه اصفهان، 1387 تا كنون.

-          مدير گروه زبان فرانسه، دانشگاه اصفهان، آبان 1386 تا تير 1387.

-          معاون آموزشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني، دانشگاه شهيد چمران (اهواز)، 1380 تا بهمن 1385.

-          مدير گروه زبان فرانسه، دانشگاه شهيد چمران (اهواز)، 80-1378.

-          استاد مشاور دانشجويان شاهد و ايثارگر رشته زبان فرانسه و مترجمی انگليسی، دانشگاه شهيد چمران اهواز، 1385/3/10

-          استاد مشاور دانشجويان شاهد و ايثارگر رشته زبان انگليسی و فرانسه، دانشگاه شهيد چمران اهواز،1384/7/20.

-          استاد مشاور دانشجويان شاهد و ايثارگر، دانشگاه شهيد چمران اهواز،1383/8/6 .

-          استاد مشاوردانشجويان شاهد و ايثارگر، دانشگاه شهيد چمران اهواز،1382/8/17 .

 

فعاليتهاي پژوهشي

-          1376. آموزش زبان فرانسه در ايران (مقاله به زبان فرانسه). دانشگاه بلز پاسكال (شهر كلرمون فران فرانسه).

-          1378. نظري بر ويژهگيهاي زبان آموزان بزرگسال (سمينار)، دانشگاه شهيد چمران اهواز.

-          1382. اضطراب در كلاس زبان خارجي (سخنراني به زبان فرانسه). در نخستين همايش زبانشناسي و آموزش زبان در ايران، دانشگاه تربيت مدرس، تهران.

-          1383. پيشينة آموزش زبان خارجي. پژوهش زبان خارجي، مجلة دانشكدة زبانهاي خارجي دانشگاه تهران، شمارة 22.

-          1384. نقش حافظه در فرايند يادگيری زبان خارجی. پژوهش زبان خارجي، مجلة دانشكدة زبانهاي خارجي دانشگاه تهران، شمارة 28.

-          1385. بررسی برخی مشکلات آموزش زبان خارجی به زبان آموزان بزرگسال (سمينار به زبان فرانسه)، دانشگاه شهيد چمران اهواز.

-          1388. ويژگیهای يادگيری فراگيران بزرگسال زبانهای خارجی (به زبان فرانسه). پژوهش زبان خارجي، مجلة دانشكدة زبانهاي خارجي دانشگاه تهران، شمارة 53.

-          1386. فرآيند آموزش زبان خارجی به بزرگسالان (مقاله به زبان فرانسه). پژوهشنامه علوم انسانی، ويژنامه زبان شناسی دانشگاه شهيد بهشتی، شماره 56.

-          1389. مبانی نظری فراگير محوری در روش های آموزش زبان خارجی. زبان و ادبيات تطبيقي (مدرس سابق)، دانشگاه تربيت مدرس، شماره 2.

-          1389. اضطراب در كلاس زبان خارجي (به زبان فرانسه). مطالعات زبان و ادبيات فرانسه، دانشگاه شهيد چمران اهواز، شماره 1.

-          1390. تاثير آموزش آلفبا در آغاز يادگيری زبان فرانسه (به زبان فرانسه). محمود رضا گشمردی و مريم برنجکوب، مطالعات زبان و ادبيات فرانسه، دانشگاه شهيد چمران اهواز، شماره 3.

-          1390. سير تحول فرانکوفنی در ايران: فرانکوفنی ضمنی. گشمردی، محمود رضا و سليمی کوچی، ابراهيم، Alternative Francophone، دانشگاه آلبرتا، کانادا، شماره 4.

-          1390. ايو استالونی، رمانهای کليدی ادبيات فرانسه، مترجمان محمود رضا گشمردی و انورالسادات ميرعلايي، انتشارات دانشگاه اصفهان.

-          1390. تاثير مهارت های يادگيری گروه عصب شناسی زبان بر يادگيری زبان خارجی نزد زبان آموزان خردسالان. محمود رضا گشمردی و عاطفه زهروندی، پژوهش زبان و ادبيات فرانسه (ادبيات و علوم انساني سابق)-دانشگاه تبريز، شماره 7.

-          1390. تاثير قصهگويی بر يادگيری زبان فرانسه نزد زبانآموزان جوان ايرانی. نازيتا عظيمی، محمود رضا گشمردی، شهرزاد گلی، مجله مطالعات زبان فرانسه، دانشگاه اصفهان، شماره 4.

-          1391. تاثير ترجمه و ديگری فرهنگی بر روی فرانکوفنی ضمنی در ايران. Alternative Francophone، دانشگاه آلبرتا، کانادا، شماره 5.

-          1391. رويکرد اونومازيولوژی و مشکل بازگويی: مورد مطالعه واژه تعليم و تربيت در فرانسه و انگليسی. مطالعه دستور تطبيقی، دانشگاه پتشتی، رومانی شماره 17.